Privacy policy

Versie: 23 april 2019

Gegevens van onze stichting

Verwerkingsverantwoordelijke: Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945
Vertegenwoordiger van verwerkingsverantwoordelijke: de heer Erry Stoové
Functionaris voor de gegevensbescherming: mevrouw Nanette van Beukering
Adres: Sophialaan 10 2514 JR Den Haag
KvK-nummer: 41151785
Telefoonnummer: 070-2002505

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 is opgericht in 1980 met als doel het organiseren van de jaarlijkse herdenking op 15 augustus bij het Indisch Monument in Den Haag. Tijdens deze herdenking wordt stilgestaan bij de capitulatie van Japan en het eindigen van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers van de bezetting door Japan herdacht.

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, maar ook door andere partijen die door ons worden ingeschakeld, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018, met haar opvolger, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel gegevens
Om onze taken te kunnen uitvoeren, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u op te kunnen nemen en het contact te kunnen onderhouden
 • om u uit te nodigen voor de herdenking

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters en achternaam
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Donaties laatste 7 jaar

 

Hoe komen wij aan deze gegevens?
De gegevens die wij verwerken, krijgen wij van u.

 

Op grond waarvan en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? 
Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de wettelijke grondslagen. Op grond van de wet is het onder meer toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken bij de vervulling van een taak van algemeen belang, maar ook als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken of als de gegevensverwerking noodzakelijk is omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

 

Worden uw gegevens geautomatiseerd verwerkt?
Nee. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens houdt in dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Dat doen wij niet.

 

Verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?
Wij verkopen uw gegevens niet.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, bij de vervulling van een taak van algemeen belang, wanneer dit wettelijk is vereist of wij het gerechtvaardigd achten om kunnen te voldoen aan een juridisch verzoek/proces dan wel om onze rechten te beschermen.

Met bedrijven of instellingen die uw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven in dat geval verantwoordelijk voor de verwerkingen door verwerkers die wij hebben ingeschakeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd en/of vernietigd.

 

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens.

 

Welke rechten hebt u?

 • U kunt uw persoonsgegevens inzien via de zogenaamde mijn-omgeving op onze website
 • Als ze onjuist zijn, kunt u ze zelf corrigeren of ons schriftelijk of telefonisch verzoeken ze te corrigeren.
 • U kunt ons vragen om de gegevens te verwijderen.
 • U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
 • U kunt een verzoek of bezwaar sturen naar ons contactadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, kunnen wij vragen u te identificeren.

Wij reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

 

Klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan

Contact

Postadres
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag

Bezoekadres
Indisch Monument
Scheveningse Bosjes
Den Haag

T 070 – 2002505

Bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag
van 11.00-13.00 uur

[email protected]